Contact us

KM TECH Co.,Ltd

Address: #710, 42 Geonwon-daero, Inchang-dong, Guri-si, Gyeonggi-do, Republic Of Korea

Phone:82-10-2740-7220

China(Shang Hai) Plant - Tel : 070-4276-8801

Viet Nam(Ha Noi) Plant - Tel: 070-4200-8042

Contact